OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”),

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ecobi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym ul. Ełcka 22, 16-002 Dobrzyniewo Duże, KRS 0000619011, NIP 5423257022, Regon 364495407

Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu: 884 804 888 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16,

 2. na adres e-mail: biuro@ecobi.pl , z dopiskiem „Dane osobowe”

 3. pisemnie na adres 15-528 Sowlany, ul Alejkowa 21 lok B6 z dopiskiem „Dane osobowe”

 1. Administrator danych osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w sytuacjach biznesowych wynikających z profilu prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną ich przetwarzania: Tabela nr 1:

Cel przetwarzania danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych : dane mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. b RODO :

Okres lub kryterium przechowywania danych:

Odbiorcy danych:

Informacja w zakresie podania danych osobowych:

 • działania marketingowe,

 • obsługa treści formularza kontaktowego, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie,

 • inne cele wskazane w zgodzie

udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora, uzasadnionym interesem administratora jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług,

w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

do czasu wycofania zgody, na której opiera się przetwarzanie,

do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

nie dłużej jednak niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania,

- inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją ich własnych celów (dane mogą być udostępniane partnerom biznesowym, partnerom handlowym),

- partnerzy świadczący usługi techniczne (np. utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),

- podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty współpracujące z Administratorem w tym w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie prawa.

gdy przetwarzanie danych ma się odbyć na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne,

 • zawarcie i wykonanie umowy,

 • świadczenie usług zgodnie z umową,

 • świadczenie usług zgodnie z posiadanymi zezwoleniami, certyfikatami oraz decyzjami administracyjnymi

 • świadczenie usług zgodnie z profilem prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do KRS)

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową i świadczonymi usługami.

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, a także niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, a w niektórych wypadkach udzielona zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w tym do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy).

inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją ich własnych celów (dane mogą być udostępniane partnerom biznesowym, partnerom handlowym),

partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),

podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia spraw kadrowo- płacowych, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia spraw księgowych, podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, dostawcy usług, podmioty przetwarzającym dane w celu dochodzenia roszczeń, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, kurierzy, kancelarie prawne, ubezpieczyciele, firmy archiwizujące dokumenty,

organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego

podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty współpracujące z Administratorem w tym w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie prawa.

gdy przetwarzanie danych osobowych ma się odbyć w związku z zawieraną umową (w tym świadczenia usług) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (w tym świadczenia usług) bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy (w tym świadczenie usług),

w pozostałym zakresie podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a gdy przetwarzanie danych ma się odbyć na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne,

 1. Wskazane w Tabeli nr 1 cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych mają charakter kompletnej informacji ogólnej. Administrator danych osobowych nie wyklucza skierowania do Pani/Pana indywidualnej klauzuli informacyjnej, w której podany zostanie konkretny cel i konkretna podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Tabela nr 2

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust.2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody następuje na tych samych zasadach co udzielenie zgody.

 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 1 lit. a RODO), zgoda jest dobrowolna.

 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób papierowy oraz zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych .

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć